Non-profit i sektor publiczny

W obrocie gospodarczym obok spółek prawa handlowego coraz częściej uczestniczą również organizacje non-profit takie jak fundacje i stowarzyszenia. Ponieważ mogą one obok działalności statutowej prowadzić działalność gospodarczą ich status podatkowy (zwłaszcza w zakresie VAT) jest szczególny. Nasze doświadczenie we współpracy z organizacjami non-profit obejmuje zarówno kompleksowe doradztwo w zakresie VAT (alokacja wydatków do określonego rodzaju działalności, kalkulacja pre-współczynnika itp.)  jak i CIT (w szczególności zakres stosowania zwolnienia z opodatkowania). Nasze rekomendacje uwzględniają specyfikę działalności organizacji non-profit, w szczególności regulacje ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Posiadamy także bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. W tym zakresie nasza znajomość przepisów i praktyki podatkowej poparta jest świadomością uwarunkowań prawnych dotyczących ich działalności.

Nasi specjaliści uczestniczyli m.in. w wielu projektach dotyczących zwrotu podatku VAT (zarówno inwestycyjnego jak i od wydatków ogólnych) oraz tzw. centralizacji VAT – przykładowe referencje

Chętnie pomożemy Państwu w zakresie:

  • klasyfikacji dla potrzeb VAT czynności sprzedażowych JST w tym weryfikacji obowiązku stosowania kas fiskalnych 
  • określenia właściwych stawek VAT przy przetargach organizowanych przez JST (przykładowo kompleksowe prace związane z budownictwem socjalnym) oraz przy transakcjach dotyczących nieruchomości (w tym użytkowania wieczystego)
  • analizy sytuacji, w których JST jest potencjalnie zobowiązana do stosowania odwrotnego obciążenia na roboty budowlane (przykładowo instalacja kolektorów słonecznych)
  • oceny kwalifikowalności VAT w projektach dofinansowywanych ze środków krajowych i unijnych 
  • określenia możliwości odliczenia VAT od poszczególnych wydatków (w tym kalkulacja tzw. pre-współczynnika)
  • przygotowania wniosków o wiążącą interpretację przepisów prawa podatkowego i reprezentowania JST przed sądami administracyjnymi

Nasze doświadczenie we współpracy z podmiotami sektora publicznego obejmuje także współpracę ze spółkami komunalnymi oraz jednostkami kultury.